Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.farmanadlani.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Farma na dlani s.r.o., Školní 627
 2. 348 02 Bor u Tachova, ICO: 04840615  (dále jen zprostředkovatel) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (registrovaným farmářem) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový portál je zprostředkovaltelem provozován na internetové adrese https://trziste.farmanadlani.cz (dále jen webová stránka) a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
 3. 1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zprostředkovatele umístěné na adrese https://trziste.farmanadlani.cz  a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. 1.6 Portál je provozován jako webové tržiště / katalog jednotlivých farmářů, kde má každý registrovaný farmář také možnost nabízet své produkty a prodávat je registrovaným uživatelům. Společnost Farma na dlani nenese odpovědnost za škodu vzniklou mezi farmářem a kupujícím. Smluvní vztah, je pouze mezi registrovaným farmářem a uživatelem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.
 2. 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje, uvedené v uživatelském účtu, je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje, uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. 2.5. Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. 3.1. Kupující má prostřednictvím e-shopu na stránkách možnost koupit zboží nabízené prodávajícím, tj. uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
 2. 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto inforamce se mohou lišit u každého farmáře.Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. 3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 4. 3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objenávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 5. 3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky.
 6. 3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. 3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ, AKCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • - v hotovosti
  • – na dobírku
 2. 4.2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. 4.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví a předá prodávající kupujícímu při uhrazení ceny zboží.
 4. 4.4. Akční cena je účtována jen ve vypsaném daném období, ve kterém je zboží dodáváno. Pokud si kupující zboží objedná na jiný termín než je časové období akce, bere kupující na vědomí to, že mu bude účtovaná prodejní cena platná pro toto období.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. 5.1. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit v případě, že tak stanoví zákon nebo tak bude ujednáno mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. 5.2. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané v internetovém obchodě je zbožím podléhajícím rychlé zkáze.
 3. 5.3. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující:
  • a. neuhradí kupní cenu včas.
  • b. nepřevezme objednané a doručované zboží
  • c. neuvedl v objednávce všechny potřebné údaje pro plnění a doručení zboží
 4. 5.4. Před převzetím zboží je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nejpozději do 10:00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni dodání zboží, který je uveden v objednávce. Při tomto odstoupení od kupní smlouvy nevzniká prodávajícímu žádný nárok na případnou náhradu nákladu spojených s tímto odstoupením.
 5. 5.5. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. 5.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. 5.7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započít proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. OBJEDNÁNÍ, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. 6.1. Objednání zboží se řídí konrétními podmínkami uvedenými na profilu konrétního farmáře. 6.2. Některé druhy zboží mohou mít delší termín pro objednávku, jako například uzená kýta celá.
 2. 6.3. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. 6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a toto místo je jiné, než běžné výdejní místo e-shopu, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za doručení 300 Kč, což pokrývá pouze uznatelné náklady spojené s doručením objednávky a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě opakovaných nedůvodných nepřevzetí zboží, může dodavatel účtovat smluvní pokutu až 5000,- Kč.
 4. 6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. 6.6. Při převzetí zboží od přepravce, nebo prodejce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, nebo prodejci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 2. 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
 3. 7.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později. Věc je vadná, není-li odevzdána v ujednané jakosti a provedení.
 4. 7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující osobně u prodávajícího na adresách jeho výdejních míst. Za okamžik uplatnění práv z vady věci se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. 7.5. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením paragonu vystaveného prodávajícím.
 6. 7.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
  • - odstoupit od smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující od smlouvy odstoupit.
 7. 7.8. Je-li vadné plněné nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující od smlouvy odstoupit.
 8. 7.9. Vadu věci je kupující povinen uplatnit nejpozději v den následující po koupi, neboť se jedná o věc, která podléhá rychlé zkáze, jinak práva zaniknou.
 9. 7.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.
 10. 7.11. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti.
 11. 7.13. Záruka jednotlivých druhů zboží je popsána v profilu konkrétního farmáře.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. 8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. 8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. 8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. 9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. 9.2. Kupující souhlasí se spravováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
 3. 9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. 9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. 9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. 9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. 9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. 9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. 9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. 9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

 1. 10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. 10.2. Zpráva je doručena:
  • - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popř. osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. 11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnosti prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. 11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení
 4. 11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. 11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa je vždy uvedena v profilu jednotlivého farmáře.
 6. Kontaktní údaje na provozovatele portáluje: Farma na dlani s.r.o., Školní 627 348 02 Bor u Tachova, email info@farmanadlani.cz

Ve Boru dne 29.12.2015

Komentáře